Projecten

Wie is Praktijksteun en wat is er in 2020 bereikt? Lees op deze pagina meer over:

Aanpak ADHD bij Jeugd

Ruim de helft van de huisartsen in de regio Midden-Brabant deed in 2020 mee aan het project ADHD bij Jeugd. Dit project is ontstaan vanuit een samenwerking met het ETZ, JGZ en GGZ. Het belangrijkste doel is het bieden en behouden van kwalitatief goede zorg voor kinderen met (het vermoeden op) ADHD. Een belangrijk bijeffect van dit project is de verbetering van de samenwerking tussen deze partijen. Door tussen de samenwerkende partners één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen concreet dichter bij elkaar gebracht. ADHD en de zorg daarvoor is in dit geval dus zowel een doel als het vliegwiel.

51% van alle huisartsenpraktijken in Midden-Brabant zijn aangesloten bij het project ADHD bij Jeugd.

Behaalde resultaten

POH-GGZ Jeugd

De POH-GGZ Jeugd is een specialisme binnen de functie POH-GGZ. De POH-GGZ Jeugd biedt snelle, kwalitatieve en laagdrempelige zorg aan jeugdigen (0-23 jaar) binnen de huisartsenpraktijk.

Het doel van de inzet van de POH-GGZ Jeugd is het verbeteren van de signalering en triage van psychische en psychosociale problematiek bij kinderen/jongeren. Daarnaast draagt een POH-GGZ Jeugd zorg voor de verbinding met laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de nulde en eerste lijn. Hierdoor is het enerzijds minder vaak nodig om te verwijzen naar de tweede lijn zoals de SGGZ en anderzijds is snelle opschaling mogelijk wanneer een doorverwijzing wel noodzakelijk blijkt. Lees hier meer over de POH-GGZ Jeugd.

De komst van de POH-GGZ Jeugd heeft geleid tot mooie resultaten:
In 2020
“Het ontlast mij als huisarts enorm dat ik kinderen/jeugdigen naar de praktijkondersteuner kan sturen. Ik weet dat het dan snel en goed wordt opgepakt. Hij kan goed beoordelen wat nodig is en kent de sociale kaart goed. Echt een toevoeging voor onze praktijk en jammer dat we dit niet veel eerder gedaan hebben.”
- Huisarts

Kernteams

In 2020 is in Midden-Brabant het project ‘Kernteams’ gestart. Een kernteam is een team met professionals uit verschillende domeinen dat rondom een huisartsenpraktijk georganiseerd wordt. Met behulp van kernteamoverleggen adviseren verschillende professionals de huisarts en/of POH-GGZ, en denken aan de hand van casussen mee over de best passende hulp voor de patiënt. Het overleg is een belangrijk instrument dat bij moet dragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg (de juiste zorg op de juiste plek), de deskundigheid van professionals (inhoudelijke kennisuitwisseling) en het leren van elkaars werkwijze (procesmatige kennisuitwisseling). Het overleg moet er tevens aan bijdragen dat knelpunten in de zorg sneller worden gesignaleerd en gedeeld met elkaar.

Het vaste kernteam bestaat uit de huisarts zelf, de POH-GGZ, het sociaal domein, de GBGGZ en SGGZ. Soms worden ook andere professionals met diverse expertises ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijkagent, medewerkers van Veilig Thuis of specialisten op het gebied van ouderen, autisme of verslaving. De aanwezige professionals worden afgestemd naargelang de behoefte van de huisartsenpraktijk.

In 2020

In de zomer van 2020 zijn er 9 huisartspraktijken gestart met een kernteam. Uit de evaluatie komt naar voren dat men korte lijntjes ervaart, problematiek goed wordt ontrafeld en er een gedragen advies is. Bovendien is er een verbeterde relatie met het sociaal domein en men leert elkaars werkgebied kennen.

Schuiven naar boven