Over Praktijksteun

POH-GGZ

Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie praktijkondersteuner GGZ in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg met en door onze POH-GGZ. Praktijksteun waarborgt en toetst de kwaliteit op basis van diverse criteria en optimaliseert deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Omschrijving POH-GGZ

Bij de POH-GGZ ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de generalistische Basis GGZ, specialistische GGZ of juist het sociale domein.

In 2021

POH-GGZ met jeugd als specialisatie

De POH-GGZ Jeugd is een specialisme binnen de functie POH-GGZ. De POH-GGZ Jeugd biedt snelle, kwalitatieve en laagdrempelige zorg aan jeugdigen (0-23 jaar) binnen de huisartsenpraktijk.

Het doel van de inzet van de POH-GGZ Jeugd is het verbeteren van de signalering en triage van psychische en psychosociale problematiek bij kinderen/jongeren. Daarnaast draagt een POH-GGZ Jeugd zorg voor de verbinding met laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de nulde en eerste lijn. Hierdoor is het enerzijds minder vaak nodig om te verwijzen naar de tweede lijn zoals de specialistische GGZ en anderzijds is snelle opschaling mogelijk wanneer een doorverwijzing wel noodzakelijk blijkt. Lees hier meer over de POH-GGZ Jeugd.

De komst van de POH-GGZ Jeugd heeft geleid tot mooie resultaten:

In 2021
"Ik vind het super fijn om naar de POH-GGZ Jeugd toe te gaan. Ze heeft rust, luistert goed en geeft mij het juiste advies wat ik nodig heb."
"Super geholpen, fijne gesprekken. Een veilige haven in stormachtige tijden."
"Ik vind het heel fijn om hier te zijn, want er is iemand die naar mij wil luisteren en begrijpen. Het helpt heel veel, en het lucht op."
"Erg blij met de aangeboden hulp. Gezinsleven is positief verbeterd!"

POH Ouderenzorg

De POH Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk vermindert de agendadruk van de huisarts, maakt (ouderen)zorg beter en draagt bij aan het beschikbaar houden van zorg.

Omschrijving POH Ouderenzorg

De POH Ouderenzorg is, zoals de naam al zegt, gespecialiseerd in ouderenzorg en beschikt over kennis om deze kwetsbare doelgroep goed te ondersteunen. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met patiënten (vanaf 65 jaar) met ouderdomsklachten in gesprek te gaan, om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg neemt onder meer de rol van casemanager op zich en organiseert de zorg rondom de patiënt, diens omgeving en de praktijk. Hiermee verdwijnt de zorg- en regeltaak uit de agenda van de huisarts.

In 2021

Deskundigheidsbevordering

‘Focus op kwaliteit’ staat bij Praktijksteun voor het continu verbeteren en ontwikkelen van de organisatie, de (GGZ-)zorg in de brede zin van het woord en uiteraard onze eigen (professionele) ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze collega’s het beste uit zichzelf halen en hun verantwoordelijkheid nemen voor de persoonlijke ontwikkeling. 

Om de focus op kwaliteit op een goede manier onder de aandacht te blijven brengen en inzicht te geven in hoe men de ontwikkelingsuren kan en mag besteden, is het ‘Kwaliteitskader POH-GGZ’ ontwikkeld. Met het kwaliteitskader werken we toe naar een persoonlijk scholingsplan per medewerker, waarin concrete doelen zijn opgenomen. Dit kwaliteitskader, in combinatie met interne scholingen, de gefaciliteerde ontwikkelingsuren en het persoonlijk ontwikkelbudget (POB), onderstrepen de focus op kwaliteit.

Komst Regionaal Kwaliteitskader GGZ
Lees hier meer over het kwaliteitskader POH-GGZ dat is ontwikkeld om per regio te implementeren. Dit kwaliteitskader heeft als doel om de kwaliteit en zorgkracht van de geleverde GGZ-zorg in een regio op peil te houden, ook zonder dat Praktijksteun werkgever is.

Scholingen

Praktijksteun organiseert scholingen in eigen beheer en verzorgt het gehele proces: van uitnodiging en aanmelding tot aan de evaluatie en accreditatie. Door het in eigen beheer te organiseren, zijn we in staat om bij iedere scholing het regionale accent te leggen, en in veel gevallen met regionale aanbieders of netwerkpartners de scholing vorm te geven. Met ‘focus op kwaliteit’ altijd in het achterhoofd, zijn we als organisatie en opleider integraal geaccrediteerd door de landelijke vereniging POH-GGZ.

In 2021

Helaas was ook in 2021 het coronavirus mede bepalend voor de wijze waarop we uitvoering aan ons scholingsprogramma konden geven. Hoewel de behoefte om elkaar weer fysiek te ontmoeten en live het gesprek te kunnen voeren groot was, hebben we de eerste vijf maanden van 2021 voornamelijk nog online scholingen verzorgd. Scholingsonderwerpen als “Oplossingsgericht werken” en “Angst- & stemmingsklachten”, “Verlies- en rouwbegeleiding” en “Verslavingsproblematiek” zijn online via Microsoft Teams georganiseerd. In de maanden juni tot en met november waren er wel weer meer mogelijkheden voor fysieke scholingen en kwamen onder andere de onderwerpen “Burn-out, trauma & SOLK”, “Autisme in de huisartsenpraktijk” en “Omgaan met borderline persoonlijkheidsstoornis” aan bod.

Praktijksteun Academy

Met de focus op kwaliteit zijn we in het najaar van 2020 gestart met de ontwikkeling van een eigen online leerplatform. Met Praktijksteun Academy maken we leren toegankelijk door het complete leeraanbod aan te bieden op één centrale leerplek en hebben we een grote stap gemaakt naar toekomstbestendig leren. Men kan hiermee laagdrempelig werken aan zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling, waar en wanneer men wil. Op 20 april 2021 is de Praktijksteun Academy live gegaan en hebben in totaal 145 medewerkers toegang gekregen tot het online leerplatform. Eind december 2021 is dat aantal gegroeid naar 155 medewerkers.

De Praktijksteun Academy ondersteunt de medewerker bij het verder ontwikkelen van bestaande competenties en kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het aanbod is specifiek samengesteld voor de POH-GGZ binnen de huisartsenzorg. We zijn hierbij een samenwerking aangegaan met AccreDidact. Zij bieden vakinhoudelijke e-learnings voor de POH-GGZ, die geaccrediteerd zijn bij de LV POH-GGZ.

Het platform bevat eind december 2021 het volgende aan content:

 • 130 micro-learnings
  • 124 korte filmpjes
  • 6 artikelen/documenten
 • 47 online trainingen, waarvan:
  • 14 e-learnings via AccreDidact (geaccrediteerd)
  • 2 e-learnings via Pharos (geaccrediteerd)
  • 23 e-learnings via StudyTube (niet geaccrediteerd)
  • 8 e-learnings via andere aanbieders (niet geaccrediteerd)
 • 16 interne scholingen (online en offline)

In de periode 20 april tot en met 20 december (circa 8 maanden) is er ruim 7.000 keer ingelogd en ruim 50 uur aan content bekeken. Daarnaast zijn er 98 online trainingen volledig afgerond, waarvan 72 online trainingen van AccreDidact, welke geaccrediteerd zijn bij de LV POH-GGZ.

 1. Positief zelfbeeld opbouwen - 8 tips
 2. Competitive Memory Training (COMET) bij negatief zelfbeeld
 3. De worsteling met interne kapers – Een ACT metafoor
 4. Introductie Brain Blocks
 5. Loslaten, hoe doe je dat?
 6. Dit doet suiker met je hersenen
 7. Het emmertje #ADHD
 8. Overstappen van Angst naar Vertrouwen
 9. Mijn Positieve Gezondheid - hoe werkt het?
 10. Burn-out - Symptomen en behandeling

 1. Overspanning en burn-out | AccreDidact
 2. Rouw | AccreDidact
 3. De somatisch-symptoomstoornis | AccreDidact
 4. Problem-solving treatment | AccreDidact
 5. Patiënten met een laag IQ | AccreDidact

Intern scholingsaanbod 2021

In totaal zijn er 43 scholingen aangeboden in 2021. Gemiddeld waren er 10 deelnemers per scholing.
12 fysieke scholingen (maanden januari, februari, maart en september)
28%
31 online scholingen (overige maanden)
72%

In totaal is er 400 keer deelgenomen aan de scholingen van Praktijksteun (162 unieke deelnemers).

"Ik vond het super fijn dat de training zo interactief was. Er was veel ruimte om zelf te oefenen. Dit is voor mij persoonlijk dé manier om iets nieuws te leren en eigen te maken."
POH-GGZ
Deelnemer scholing 'Oplossingsgericht werken'

 • Burn-out, trauma en SOLK
 • Autisme in de huisartsenpraktijk
 • Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Hulpverlening rondom KOPP/KVO volwassenenzorg (online scholing)
 • Angst- & stemmingsklachten (online scholing)

 • Speciaal ontworpen voor de POH-GGZ
 • Theorie direct in de praktijk toepasbaar
 • Veel ruimte voor (eigen) casuïstiek
 • Delen van kennis en ervaringen
 • Persoonlijk dankzij de kleine groepen
 • Divers regionaal aanbod
 • Regionale experts betrokken
 • Geaccrediteerd bij de LV POH-GGZ

In totaal is 295 keer het evaluatieformulier in 2021 ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer betreft hierbij een 7,5.

Onderwerp scholing

Aantal scholingen

Aantal deelnemers

Aantal ingevulde evaluaties

Gemiddelde rapportcijfer

Fysiek

14

157

123

7,5

Angst en paniek bij kind & jeugd

2

21

16

7,6

Autisme in de huisartsenpraktijk

2

25

20

7,9

Burn-out, trauma en SOLK

3

48

33

8,2

Depressie bij kind & jeugd

1

7

6

8,0

Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis

2

23

20

7,9

Onbegrepen gedrag bij dementie

1

9

8

4,9

Triage en analyse (kind & jeugd)

2

18

14

7,1

Verdiepen en ontwikkelen ACT-vaardigheden

1

6

6

8,3

Online

29

243

172

7,5

Angst- & stemmingsklachten

4

44

38

7,9

Diversiteit in de zorg (try-out)

1

5

0

-

E-health

8

33

28

7,6

Hulpverlening rondom KOPP/KVO kind & jeugd

2

12

8

6,8

Hulpverlening rondom KOPP/KVO volwassenenzorg

2

22

20

6,8

Online informatiebijeenkomst MatriX-methode

1

23

0

-

Oplossingsgericht werken

2

16

13

7,9

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

1

11

9

8,1

Triage en analyse (kind & jeugd)

1

8

5

6,6

Triage en vragenlijsten (volwassenenzorg)

3

31

23

7,7

Verlies & rouwbegeleiding

2

21

16

7,6

Verslavingsproblematiek

2

17

12

7,8

Eindtotaal

43

400

295

7,5

"Er werd helder verteld en veel uitgelicht. Als je nog veel verder of dieper op de materie in zou gaan, wordt het meer psychologen-werk/niveau en minder passend voor de POH-GGZ, wat nu juist wel erg gericht was."
POH-GGZ
Deelnemer scholing 'Autisme in de huisartsenpraktijk

Partners

De scholingen zijn door Praktijksteun in veel gevallen regionaal georganiseerd, vaak in samenwerking met de regionale huisartsenorganisaties.

Georganiseerde evenementen (in samenwerking met) Praktijksteun

Intervisies

De intervisiebijeenkomsten bestaan uit regionaal georganiseerde groepsgesprekken voor en tussen collega’s binnen Praktijksteun. Deze intervisiegroepen worden begeleid door onafhankelijke intervisiebegeleiders. Onderwerpen als reflectie, inzicht in eigen handelen en casuïstiek staan gedurende de bijeenkomsten centraal.

De beperkende maatregelen die het gevolg waren van de uitbraak van het coronavirus hebben ook in 2021 gemaakt dat de intervisiebijeenkomsten gedeeltelijk online hebben plaatsgevonden.

De digitale vorm van intervisie is ontstaan vanuit een uitzonderlijke situatie, echter heeft de praktijk laten zien dat deze online vorm ook voordelen oplevert. Zo wordt onder andere een betere werk-privé-balans, door nu vanuit huis in te kunnen loggen, als belangrijk voordeel genoemd door enkele POH-GGZ.

19 intervisiegroepen


Intervisiebijeenkomsten van 2 uur per groep

8 medewerkers (maximaal) per groep en één onafhankelijke intervisiebegeleider

Coachingstrajecten

Alle nieuwe collega’s in de functie van POH-GGZ krijgen een coach toebedeeld voor een periode van drie maanden. Daarnaast komt het voor dat in een later stadium de regiomanager, meewerkend teamleider of de POH-GGZ zelf van mening is dat iemand baat heeft bij een dergelijk traject. In die gevallen wordt de coach ook ingezet. Het coachingstraject is een individueel traject dat is bedoeld om de eigen (professionele) vaardigheden en kwaliteiten als POH-GGZ verder te ontwikkelen en/of bij te sturen.

Regio Trajecten
Regio Midden-Brabant
13 coachingstrajecten
Regio West-Brabant
6 coachingstrajecten
Regio Nijmegen/Oss/Uden
1 coachingstrajecten
Regio Noord-Limburg
7 coachingstrajecten

Vertrouwenspersonen

In 2021 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen.

Personeelsvertegenwoordiging

Praktijksteun heeft een sterke samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT is een waardevol instrument binnen de organisatie. Zo denken de leden van de PVT mee over diverse onderwerpen. Dit waren in 2021 onder andere:

De coronaontwikkelingen en de daaruit voorkomende aanpassingen zijn ook in 2021 een belangrijk onderwerp van gesprek geweest binnen de PVT. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen rondom scholingen en intervisies. Tevens is er aandacht geweest voor de thuiswerkvergoeding zoals die gehanteerd wordt.

Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de bezetting van de PVT. De PVT is met de bestuurder in gesprek over hoe de medezeggenschap in de toekomst vorm te geven binnen de organisatie. Dit punt zal in 2022 vervolg krijgen.

De PVT is gestart met een tussenoverleg waarbij de directiesecretaris aanwezig is. Onderwerpen die voor de PVT van belang zijn, worden hier besproken zodat de leden van de PVT zich, voorafgaand aan overleggen, beter kunnen voorbereiden.

Een terugkerend punt in het overleg met de bestuurder is de voortgang van de aandachtspunten die zijn voortgekomen uit het jaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Sociale kaart

De sociale kaart van Praktijksteun biedt een compleet, actueel en betrouwbaar overzicht van de beschikbare (GGZ-)zorg op één plek.

Aantallen in sociale kaart
Aantal GGZ-aanbieders
191
Aantal aanbieders Somatiek
144
Aantal huisartsenpraktijken
192
Totaal
527

Aantallen in sociale kaart

Chart by Visualizer
Schuiven naar boven