Projecten

Lees op deze pagina meer over de volgende projecten:

Aanpak ADHD bij Jeugd

Ruim de helft van de huisartsen in de regio Midden-Brabant deed in 2021 mee aan het project ADHD bij Jeugd. Dit project is ontstaan vanuit een samenwerking met het ETZ, JGZ en GGZ. Het belangrijkste doel is het bieden en behouden van kwalitatief goede zorg voor kinderen met (het vermoeden op) ADHD. Een belangrijk bijeffect van dit project is de verbetering van de samenwerking tussen deze partijen. Door tussen de samenwerkende partners één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen concreet dichter bij elkaar gebracht. ADHD en de zorg daarvoor is in dit geval dus zowel een doel als het vliegwiel.

56% van alle huisartsenpraktijken in Midden-Brabant zijn aangesloten bij het project ADHD bij Jeugd.

Behaalde resultaten

Zichtbare meerwaarde

Om erachter te komen of het beeld dat de POH-GGZ maar ook de huisartsen hebben van Praktijksteun overeenkomt met het beeld dat Praktijksteun van zichzelf heeft, heeft Praktijksteun in de tweede helft van 2021 een Zichtbare Meerwaarde Traject doorlopen.

Doel

Het doel van dit traject was te onderzoeken of Praktijksteun op de juiste weg bezig is en waar nog aanvullingen of verbeteringen in de samenwerking met de POH-GGZ of in de dienstverlening aan de huisartsen geboden kunnen worden. 

Conclusie

De eindconclusie van dit traject is dat ons beeld van Praktijksteun inderdaad aansluit bij de verwachtingen van zowel de POH-GGZ als de huisartsen. Praktijksteun heeft veel tevreden medewerkers en klanten.

Uit het onderzoek kwamen ook enkele pijnpunten vanuit de POH-GGZ naar voren. Hierbij valt te denken aan de toenemende zorgzwaarte en werkdruk. Verder wordt er ook onvoldoende tijd ervaren voor het overleg met de huisarts. Deze pijnpunten zijn een gevolg van de verstopping binnen de GGZ. Een gevolg dat ook onze collega’s raakt. Vanuit Praktijksteun hebben we aandacht voor deze pijnpunten en proberen we deze waar mogelijk te verzachten.

Belangrijke voordelen van Praktijksteun die door werknemers (POH-GGZ) worden ervaren:
Belangrijke voordelen van Praktijksteun die door klanten (huisartsen) worden ervaren:

Kernteams

Een kernteam is een team met professionals uit verschillende domeinen dat rondom een huisartsenpraktijk georganiseerd wordt. Met behulp van kernteamoverleggen adviseren verschillende professionals de huisarts en/of POH-GGZ, en denken aan de hand van casussen mee over de best passende hulp voor de patiënt. Het overleg is een belangrijk instrument dat bij moet dragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg (de juiste zorg op de juiste plek), de deskundigheid van professionals (inhoudelijke kennisuitwisseling) en het leren van elkaars werkwijze (procesmatige kennisuitwisseling). Het overleg moet er tevens aan bijdragen dat knelpunten in de zorg sneller worden gesignaleerd en gedeeld met elkaar.

Het vaste kernteam bestaat uit de huisarts zelf, de POH-GGZ, het sociaal domein, de generalistische Basis GGZ en specialistische GGZ. Soms worden ook andere professionals met diverse expertises ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijkagent, medewerkers van Veilig Thuis of specialisten op het gebied van ouderen, autisme of verslaving. De aanwezige professionals worden afgestemd naargelang de behoefte van de huisartsenpraktijk.

In 2021

Eind 2021 hebben zeventien huisartsenpraktijken een kernteam. Vrijwel alle kernteams kiezen ervoor om met name digitaal bijeen te komen. Dit loopt goed en is voor velen efficiënt omdat er geen reistijd is. Door deze kernteams zijn er kortere lijnen ontstaan. De contacten met het sociaal domein lopen beter en eenieder weet elkaar beter te vinden. Uitwisseling van elkaars expertise wordt als zinvol ervaren. We zijn er nog niet, maar we zijn hard op weg naar een goede afstemming en samenwerking!

Inmiddels bestaat er ook een vast team met psychiaters die meedenken over casuïstiek en indien gewenst patiënten op de praktijk kunnen zien.

Schuiven naar boven